Về chúng tôi

Chào mừng bạn đến với marketplace.vn. Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, marketplace.vn có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho Quý Khách. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của marketplace.vn.  Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Marketplace.vn sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình. 

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

Cám ơn Quý Khách